LEGO key holder

24 Nov, 2014

LEGO key
holder

Inspired by the key holder made by DaveHax.